Det slutgiltiga priset i Raketechs notering fastställt till 30 SEK per aktie – handeln inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Raketech Group Holding plc (”Raketech”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”), en nordisk ledande onlinebaserad marknadsföringsaktör, offentliggör utfallet av erbjudandet avseende nyemitterade aktier och försäljning av befintliga aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) samt noteringen på Nasdaq First North Premier. Intresset för Erbjudandet har varit stort bland både svenska och internationella investerare. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet

  • Det slutliga Erbjudandepriset har fastställts till 30 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om 1 137 miljoner SEK för Raketech, efter genomförd nyemission i Erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattade totalt 15 669 003 aktier, varav 13 333 333 nya aktier emitterades av Bolaget. Återstående 2 335 670 aktier erbjöds av aktieägare i Raketech. Erbjudandet av nya aktier tillför Raketech en bruttolikvid om cirka 400 miljoner SEK och en nettolikvid om cirka 365 miljoner SEK.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har vissa säljande aktieägare förbundit sig att sälja upp till ytterligare 2 350 350 aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Erbjudandet omfattar cirka 41 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, efter Erbjudandets genomförande. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar Erbjudandet 48 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, efter Erbjudandets genomförande.
  • Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta cirka 541 miljoner SEK.
  • Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Raketechs största aktieägare vara Tobias Persson Rosenqvist (12,4 %), Erik Skarp (8,2 %) och Johan Svensson (7,7 %).
  • Handel i Raketech-aktien på Nasdaq First North Premier inleds idag den 29 juni 2018 under kortnamnet ”RAKE” och likviddag infaller den 3 juli 2018.

Michael Holmberg, VD för Raketech:

”Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse som visats för Raketech under noteringsprocessen. Den starka efterfrågan i noteringen från både svenska och internationella investerare bekräftar vår tro på vår strategi, vårt erbjudande samt vår potential. Detta är en viktig milstolpe för oss, och vi välkomnar alla nya ägare till fortsättningen på Raketechs resa.”

Om Raketech

Raketech är en onlinebaserad marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut på att erbjuda produkter genom vilka Bolaget kan vägleda sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. Raketech arbetar utifrån de tre operativa områdena Core, Lab och M&A. I Core utvecklar och optimerar Bolaget sina befintliga produkter, i Lab utvecklar Bolaget nya innovativa produkter genom egenutveckling eller joint ventures och i M&A förvärvarar Bolaget nya tillgångar i linje med dess övergripande förvärvsstrategi.

Raketech använder sig främst av två olika marknadsföringsmetoder för att attrahera trafik till sina produkter: Prestationsbaserad marknadsföring och Mediabaserad marknadsföring. Raketechs produkterbjudande delas in i fyra produktområden: produkter som bygger på sökmotoroptimering (”SEO”), onlineforum, onlineguider och sociala medier. Bolaget tar betalt av sina partners genom tre huvudsakliga ersättningsmodeller (intäktsdelning, engångsintäkter och fast avgift) och tillämpar också en fjärde modell som ofta utgör en blandning av de huvudsakliga modellerna (s.k. hybridkontrakt). Under 2017 utgjorde intäktsdelning, engångsintäkter och fast avgift 55 procent, 26 procent respektive 20 procent av Raketechs intäkter. Antalet hänvisade onlinespelare som gjort sin första insättning på Raketechs kunders hemsidor (eng. New Depositing Customers (NDC)) har sedan 2015 ökat från 5 270 till 67 193 under 2017.

Antal anställda uppgick per den 31 mars 2018 till 95. Koncernen fokuserar på ett 20-tal webbplatser som genererar trafik och onlinespelare till mer än 300 varumärken tillhörande 80–100 olika iGamingoperatörer (även kallade kunder och partners). För helåret 2017 uppgick Raketechs intäkter till 17,1 miljoner EUR, motsvarande en tillväxt om 64 procent mot föregående år. Koncernen uppvisade en justerad operativ vinst om 9,0 miljoner EUR, motsvarande en tillväxt och marginal om 12 respektive 52 procent.

Erbjudandet beskrivs i sin helhet i det prospekt som publicerades den 18 juni 2018, vilket är tillgängligt på bl.a. Bolagets webbplats.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (Managers) i anslutning till Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i Sverige, GANADO Advocates är legal rådgivare på Malta och Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Holmberg, VD / michael@raketech.com

Andreas Kovacs, CFO / andreas.kovacs@raketech.com

https://raketech.com

Raketech Group Holding plc

6 Paceville Avenue, St Julian’s, STJ 3109, Malta

Denna information är sådan information som Raketech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Raketech. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Raketech kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Raketech har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Raketech får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Raketech genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Raketech, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Raketechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

I samband med Erbjudandet kan Danske Bank komma att delta i transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i upp till 30 dagar från första dagen för handel i aktierna. Mer specifikt har SEB, Säljande Aktieägare och Raketech överenskommit att uppdra åt Danske Bank, i egenskap av stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagent”), att kunna övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att stödja aktiernas marknadspris på en högre nivå än som annars skulle råda. Stabiliseringsagenten och dess representanter är inte skyldiga att delta i några av dessa åtgärder och det finns därför inte någon garanti för att dessa åtgärder kommer att vidtas. Om de vidtas kan Stabiliseringsagenten eller dess representanter avbryta någon av dessa aktiviteter när som helst och de måste avslutas vid slutet av den 30-dagarsperiod som omnämns ovan. Förutom vad som krävs enligt lagar och regler har Stabiliseringsagenten inte för avsikt att offentliggöra omfattningen av några stabiliseringstransaktioner.