Raketech offentliggör preliminärt resultat avseende intäkter, EBITDA och rörelseresultat för det fjärde kvartalet

Intäkterna för det fjärde kvartalet 2019 förväntas uppgå till 5.8 miljoner EUR. Rapporterad EBITDA förväntas uppgå till 1.6 miljoner EUR, vilket är lägre än förväntningarna. Rapporterad EBITDA påverkas av kostnader av extraordinär karaktär motsvarande 0.4 miljoner EUR samt omvärdering av utestående kundfordringar på motsvarande 0.3 miljoner EUR för kvartalet. Rörelseresultatet under det fjärde kvartalet påverkas vidare av extraordinära kostnader som härrör till omvärdering av goodwill på motsvarande 0.3 miljoner EUR, utan kassaflödespåverkan, som en direkt konsekvens av fortsatta restriktioner mot PPC-marknadsföring i Sverige.

De extraordinära posterna som påverkar EBITDA med motsvarande 0.4 miljoner EUR härrör till avgångsvederlag för den avgående VD:n som ersattes av Oskar Mühlbach per den 11 december 2019, samt kostnader som uppstått i samband med flytt av bolagets danska kontor under kvartalet. 

Omvärderingen av goodwill härrör till förvärvet av Shogun Media och företrädelsevis till know-how inom betald media i Sverige. Förvärvet genomfördes i juni 2018. Med osäkerheten kring om och i så fall när Google kommer att öppna upp för annonsering tagen i beaktning, har styrelsen beslutat att skriva ner goodwill-värdet med motsvarande 0.3 miljoner EUR.

Reservation för kundfordringar är en konsekvens av ledningens omvärdering av utestående kundfordringar, i linje med IFRS 9. 

Oskar Mühlbach, VD för Raketech, kommenterar: ”Trots den fortsatt utmanande svenska marknaden är jag tillfreds att kunna konstatera att vi lyckas leverera endast en smärre minskning av intäkterna jämfört med det tredje kvartalet, vilket också är i paritet med förväntningarna. Intäktsminskningen i kombination med de extraordinära kostnaderna, inklusive omvärderingen av utestående kundfordringar, resulterar dock i lägre EBITDA vilket naturligtvis är desto mindre tillfredställande. Det fjärde kvartalet hade en svagare inledning men avslutades stabilt genom att uppvisa generell god operativ leverans från samtliga delar av vår produktportfölj.”

Raketechs bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 19 februari. Bolaget kommer, utöver vad som framgår häri, inte vidare kommentera resultatet innan bokslutskommunikén publiceras. I samband med presentation samma dag klockan 9:00 CET kommer det finns möjlighet att ställa frågor.

De finansiella resultaten som presenteras ovan är preliminära. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras som planerat den 19 februari klockan 07:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Oskar Mühlbach, Group CEO [email protected]
Måns Svalborn, Group CFO  [email protected]
Andreas Kovacs, Head of investor relations [email protected]

Denna information är sådan som Raketech Group Holding plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den, 8 januari 2020 kl. 16.00 CET.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialiserade på att leverera jämförelsetjänster för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser ([email protected] / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.