Sammanfattning från årsstämman 2019 i Raketech Group Holding Plc.

Aktieägarna i Raketech samlades i Stockholm, Sverige, den 8 maj 2019 för att hålla årsstämma. Följande beslut fattades.

Det beslutades att godkänna bolagets koncernredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2018. Stämman beslutade att inte utbetala någon utdelning för räkenskapsåret 2018 i enlighet med styrelsens rekommendation i förvaltningsberättelsen.

Christian Lundberg, Annika Billberg, Fredrik Svederman, Erik Skarp och Johan Svensson omvaldes som ledamöter i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. Vidare omvaldes Christian Lundberg till ordförande i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelseledmöterna ska utgå enligt följande: 50 000 euro till styrelsens ordförande och 30 000 euro vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ersättning till bolagets revisionsutskott respektive ersättningsutskott ska utgå enligt följande: (i) 10 000 euro till revisionsutskottets ordförande; och (ii) 5 000 euro till ersättningsutskottets ordförande.

PricewaterhouseCoopers Malta omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av ersättningsutskottet godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om formerna för utseende av valberedningen i bolaget inför årsstämman 2020.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade vidare att anta ett incitamentsprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet utgörs av personaloptioner som deltagarna har rätt att utnyttja för teckning av aktier i Raketech efter en treårig löptid. Programmet omfattar högst 25 deltagare och sammanlagt 758 012 aktieoptioner.

Stämman beslutade att bemyndiga bolaget att förvärva högst 3 790 063 egna aktier, varigenom återköp av aktier ska ske på Nasdaq First North, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra artiklarna 4(b), 4(c) och 4(d) i bolagets bolagsordning, varigenom Raketech’s styrelse ges större flexibilitet vad gäller emissioner av aktier och andra instrument, för att kunna fortsätta motivera nyckelanställda, finansiera och möjliggöra ytterligare expansion, organisk såväl som genom förvärv, eller bredda aktieägarbasen ytterligare för att skapa bättre förutsättningar för ökad tillgång till kapitalmarknaden. Beslutet inkluderade även ett beslut om att uppdatera bolagets stiftelseurkund och bolagsordning  för att bland annat reflektera ändringarna av de nämnda artiklarna i bolagets bolagsordning.

Fullständig information om stämmans beslut har tillgängliggjorts på bolagets hemsida, www.raketech.com.

För mer information, kontakta Andreas Kovacs, CFO, investor@raketech.com

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovannämnda kontaktpersons försorg den 8 maj 2019 klockan 10.45 CEST.

Om Raketech Group

Raketech är en ledande aktör inom onlineaffiliatetjänster och content marketing, specialierade på att leverera tjänster inom jämförelse för sport och spel, onlineguider, communities och sociala medier i främst Norden och Storbritannien. Via ett 20-tal flaggskeppsprodukter guidar Raketech sport- och spelintresserade användare till de bästa tänkbara tjänsterna och levererar samtidigt högkvalitativ trafik till sina partners. Raketech växer såväl organiskt som via förvärv, och driver sin verksamhet enligt ett tydligt ramverk för ansvarsfulla affiliatetjänster. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier med ticker RAKE. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser (certifiedadviser@penser.se / 08-463 83 00). För mer information, besök www.raketech.com.