Regulatory

21 Feb: Year-end report 2018

FOURTH QUARTER 2018 Revenues increased by 65.6% to EUR 7.6 million (EUR 4.6 million) Organic growth amounted to 50.2% (6.1%) Adjusted EBITDA increased by 122.1% to EUR 4.5 million (EUR 2.0million), corresponding to a margin of 59.3% (44.2%) Adjusted operating…

21 Feb: Delårsrapport 2018

FJÄRDE KVARTALET 2018 Intäkterna ökade med 65,6% till 7,6 (4,6) miljoner EUR Den organiska tillväxten uppgick till 50,2% (6,1%) Justerad EBITDA ökade med 122,1% till 4,5 (2,0) miljoner EUR, motsvarande en marginal på 59,3% (44,2%) Justerat rörelseresultat uppgick till 3,8…

22 Nov: Interim report Q3 2018

THIRD QUARTER 2018 Revenues increased by 42.3% to EUR 7.0 million (EUR 4.9 million) Organic growth amounted to 28.6% (32.6%) Adjusted EBITDA increased by 45.2% to EUR 4.1 million (EUR 2.8 million), corresponding to a margin of 58.7% (57.1%) Adjusted…

23 Aug: Delårsrapport Q2 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018 ”STARK TILLVÄXT INOM ALLA OMRÅDEN” ANDRA KVARTALET 2018 Intäkterna ökade med 41,3 % till 6,0 (4,3) miljoner EUR Den organiska tillväxten uppgick till 24,5% (7,7%) procent Justerad EBITDA ökade med 25,4% till 3,2 (2,6) miljoner EUR,…

23 Aug: Interim report Q2 2018

Interim report Q2 2018 “STRONG GROWTH IN ALL AREAS” SECOND QUARTER 2018 Revenues increased by 41.3% to EUR 6.0 million (EUR 4.3 million) Organic growth amounted to 24.5% (7.7%) Adjusted EBITDA increased by 25.4% to EUR 3.2 million (EUR 2.6…

09 Jul: Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige…

09 Jul: Stabilisation notice

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA  OR THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. Danske…