Raketech publicerar prospekt och annonserar prisintervall för notering på Nasdaq First North Premier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Raketech Group Holding plc (”Raketech”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”), en Nordisk ledande onlinebaserad marknadsföringsaktör, publicerar idag prospekt och annonserar prisintervall för notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (“Erbjudandet”).

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet är riktat till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
 • Det slutliga Erbjudandepriset kommer att fastställas inom prisintervallet 26 – 34 SEK per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde om cirka 639 – 835 miljoner SEK, före Erbjudandet.
 • Erbjudandet omfattar lägst 11 764 705 och högst 15 384 615 nyemitterade aktier, där antalet aktier bestäms beroende på det slutliga priset i Erbjudandet så att Bolaget tillförs cirka 400 miljoner SEK före transaktionskostnader. Erbjudandet omfattar också 2 335 670 befintliga aktier som säljs av sex säljande aktieägare.
 • Vissa av de säljande aktieägarna samt sju ytterligare aktieägare (tillsammans med de säljande aktieägarna ”Säljande Aktieägare”) har utfärdat en option till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”, tillsammans med Danske Bank ”Managers”) som ger Managers rätt att köpa upp till 2 658 042 ytterligare aktier till ett pris motsvarande det slutliga priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning eller andra korta positioner, om några, i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det sammanlagda värdet av Erbjudandet till cirka 530 – 551 miljoner SEK, vilket motsvarar 45 – 51 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandets genomförande.
 • Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 18 juni 2018 på Bolagets hemsida https://raketech.com/.
 • Beräknad första handelsdag för Raketechs aktier på Nasdaq First North Premier är den 29 juni 2018 under kortnamnet ”RAKE” och beräknad likviddag är 3 juli 2018.

Michael Holmberg, VD för Raketech:

“Sedan starten för åtta år sedan har vi vuxit till en av de ledande aktörerna på iGamingmarknaden med ett unikt produktutbud. Vi är ett motiverat, erfaret och dedikerat team som ser fram emot fortsatt hållbar och långsiktig tillväxt enligt en tydlig operativ modell med fokus på såväl optimering av befintliga tillgångar som innovation samt förvärv av kvalitativa tillgångar. Vi bedömer att där organisationen står idag är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet och noteringen kommer att främja vår fortsatta tillväxt, bidra till en optimerad kapitalstruktur, öka förvärvsmöjligheterna samt etablera en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Dessutom kommer noteringen på Nasdaq First North Premier öka kännedomen om Bolaget bland kunder och potentiella medarbetare samt bidra till ökad transparens och kvalitet inom iGamingmarknaden.”

Christian Lundberg, styrelseordförande för Raketech:

Raketech är med hög operativ förmåga och avancerade tekniska lösningar verksamt i den snabbt växande europeiska spelindustrin. Bolaget har mycket goda möjligheter att driva den fortsatta utvecklingen av branschen genom ansvarsfulla affiliatetjänster med fokus på användarvärde, och kan på så sätt säkra en långsiktig och hållbar tillväxt. Samtidigt ska vi fortsätta driva den aktiva förvärvsagendan där vi riktar in oss på tillgångar av hög kvalitet med ledande marknadspositioner. Med en tydlig strategi för fortsatt lönsam tillväxt ser vi fram emot att erbjuda möjligheten för en bredare grupp aktieägare att följa med oss och Bolaget på dess spännande resa”.

Bakgrund och motiv till erbjudandet

Raketech är en marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut på att genom sina onlineprodukter guida och influera sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. Raketech attraherar en bred publik genom olika typer av onlineprodukter via webbläsare och applikationer. Under 2017 hänvisade Koncernen cirka 67 000 NDCs till sina partners, hade nästan 28 miljoner besök på sin största produkt sett till antal besök, TVmatchen.nu och sammantaget hade Bolagets TV-guider 94 miljoner sidvisningar under året.

Raketech grundades 2010 med fokus på affiliateverksamhet för primärt onlinepoker på den svenska marknaden. Koncernen har sedan dess utvecklats till att även fokusera på onlinekasino, onlinesportbetting och mediaprodukter, och har expanderat sitt produkterbjudande till hela den nordiska marknaden. Bolaget har haft en kontinuerlig tillväxt i intäkter både organiskt och genom förvärv, och har varit lönsamt varje år sedan start. Under räkenskapsåret 2017 hade Bolaget intäkter på cirka 17,1 miljoner EUR.

Styrelsen och Raketechs ledande befattningshavare anser, tillsammans med de Säljande Aktieägarna (innefattande befintliga och tidigare styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i Bolaget) att det nu är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Premier. Erbjudandet och noteringen kommer att främja Bolagets fortsatta tillväxt, ge Raketech tillgång till kapitalmarknaderna och etablera en diversifierad bas av nya svenska och internationella aktieägare. Raketech bedömer också att noteringen på Nasdaq First North Premier kommer att öka kännedomen om Bolaget bland kunder och potentiella medarbetare.

Raketechs styrelse avser att, i enlighet med ett bemyndigande i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier och Erbjudandet omfattar både befintliga aktier och nyemitterade aktier i Bolaget. Raketech beräknas tillföras ungefär 400 miljoner kronor, före emissionskostnader om ungefär 35 miljoner kronor vilka ska betalas av Bolaget i samband med Erbjudandet. Raketech förväntar sig därmed erhålla en nettolikvid om ungefär 365 miljoner kronor. Raketech avser att i första hand (upp till

cirka 30 miljoner EUR) använda nettolikviden för att optimera den befintliga kapitalstrukturen, genom att delvis refinansiera en befintlig lånefacilitet, i andra hand (upp till cirka 4,1 miljoner EUR) för att erlägga tilläggsköpeskillingar för gjorda förvärv samt i tredje hand (upp till sådana belopp som återstår efter första- och andrahandsändamålen) för att genomföra eventuella nya och närtida värdeskapande förvärv. Den exakta fördelningen av emissionslikviden är bland annat beroende av eventuella nya förvärvsmöjligheter.

Erbjudandet

 • Erbjudandet är riktat till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
 • Det slutliga Erbjudandepriset kommer att fastställas inom prisintervallet 26 – 34 SEK per aktie. Prisintervallet har fastställts av Bolagets styrelse och Säljande Aktieägare i samråd med Managers baserat på det bedömda investeringsintresset från institutionella investerare. Erbjudandepriset till allmänheten kommer inte att överstiga 34 SEK per aktie. Det slutliga Erbjudandepriset kommer att beslutas av Bolagets styrelse och de Säljande Aktieägarna i samråd med Managers, och kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 29 juni 2018.
 • Erbjudandet omfattar lägst 11 764 705 och högst 15 384 615 nyemitterade aktier, där antalet aktier bestäms beroende på det slutliga priset i Erbjudandet så att Bolaget tillförs cirka 400 miljoner SEK före transaktionskostnader. Erbjudandet omfattar också 2 335 670 befintliga aktier som säljs av de Säljande Aktieägarna.
 • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare högst 2 658 042 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Managers helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
 • Värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 461 – 479 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 39 – 44 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det sammanlagda värdet av Erbjudandet till cirka 530 – 551 miljoner SEK, vilket motsvarar 45 – 51 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandets genomförande.
 • Anbudsförfarandet (så kallad bookbuilding) för institutionella investerare inleds den 19 juni 2018 och pågår till och med den 28 juni 2018.
 • Anmälan om förvärv av aktier inom ramen för Erbjudandet till allmänheten ska ske under perioden 19–27 juni 2018.
 • Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 18 juni 2018 på Bolagets hemsida https://raketech.com/.
 • Beräknad första handelsdag för Raketechs aktier på Nasdaq First North Premier är den 29 juni 2018 under kortnamnet ”RAKE” och beräknad likviddag är 3 juli 2018.

Prospekt och anmälan

Prospektet kommer finnas tillgängligt på Raketechs (https://raketech.com/) och Danske Banks (www.danskebank.se/prospekt) hemsidor. Gällande erbjudandet till allmänheten i Sverige, kan kunder som har tillgång till Danske Banks, Avanzas och Nordnets onlinetjänster anmäla intresse där.

Preliminär tidsplan

 • Offentliggörande av prospekt:             18 juni 2018
 • Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:             19 juni – 27 juni 2018
 • Anbudsförfarande för institutionella investerare: 19 juni – 28 juni 2018
 • Första dag för handel av Raketechs aktier:             29 juni 2018
 • Likviddag: 3 juli 2018

Om Raketech

Raketech är en onlinebaserad marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut på att erbjuda produkter genom vilka Bolaget kan vägleda sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. Raketech arbetar utifrån de tre operativa områdena Core, Lab och M&A. I Core utvecklar och optimerar Bolaget sina befintliga produkter, i Lab utvecklar Bolaget nya innovativa produkter genom egenutveckling eller joint ventures och i M&A förvärvarar Bolaget nya tillgångar i linje med dess övergripande förvärvsstrategi.

Raketech använder sig främst av två olika marknadsföringsmetoder för att attrahera trafik till sina produkter: Prestationsbaserad marknadsföring och Mediabaserad marknadsföring. Raketechs produkterbjudande delas in i fyra produktområden: SEO-produkter, onlineforum, onlineguider och sociala medier. Bolaget tar betalt av sina partners genom tre huvudsakliga ersättningsmodeller (intäktsdelning, engångsintäkter och fast avgift) och tillämpar också en fjärde modell som ofta utgör en blandning av de huvudsakliga modellerna (sk. hybridkontrakt). Under 2017 utgjorde intäktsdelning, engångsintäkter och fast avgift 55 procent, 26 procent respektive 20 procent av Raketechs intäkter. Antalet hänvisade onlinespelare som gjort sin första insättning på Raketechs kunders hemsidor (eng. New Depositing Customers (NDC)) har sedan 2015 ökat från 5 270 till 67 193 under 2017.

Antal anställda uppgick per den 31 mars 2018 till 95. Koncernen fokuserar på ett 20-tal webbplatser som genererar trafik och onlinespelare till mer än 300 varumärken tillhörande 80–100 olika iGamingoperatörer (även kallade kunder och partners). För helåret 2017 uppgick Raketechs intäkter till 17,1 miljoner EUR, motsvarande en tillväxt om 64 procent mot föregående år. Koncernen uppvisade en justerad operativ vinst om 9,0 miljoner EUR, motsvarande en tillväxt och marginal om 12 respektive 52 procent.

Raketechs styrkor och konkurrensfördelar

 • Ett brett och starkt produktutbud
 • Väldiversifierad produktportfölj med fokus på de mest lönsamma vertikalerna
 • Välutvecklad IT-plattform
 • Stark innovationsförmåga
 • Stark historik av strategiska förvärv
 • Skalbar och dynamisk affärsmodell
 • Stor och bred kundbas
 • Ansvarsfullt företagande
 • Bevisad förmåga av lönsam tillväxt

Ett brett och starkt produktutbud

Genom att strategiskt arbeta utifrån sina tre operativa områden har Raketech utvecklat ett brett produktutbud som ständigt optimeras och växer genom utveckling av befintliga produkter, nya innovativa produkter och strategiska förvärv. Bolaget delar upp sitt produkterbjudande i fyra produktkategorier: SEO-produkter, onlineforum, onlineguider samt sociala medier. Produktutbudet utgörs idag av ett 20-tal huvudprodukter med högkvalitativt innehåll, som tillgodoser en bred massa onlinespelares olika behov. Produkterna innehåller bland annat jämförelsesidor, diskussionsforum för onlinesportbetting, topperbjudanden inom onlinekasino samt TV-guider.

Väldiversifierad produktportfölj med fokus på de mest lönsamma vertikalerna

En majoritet av Raketechs intäkter härstammar idag från leadsgenereringsprodukter bestående främst av SEO- produkter inom onlinekasino- och onlinesportbettingvertikalerna. Utöver leadsgenereringsprodukter har Bolaget breddat sitt produkterbjudande med mediaprodukter, vilka främst består av onlineguider och onlineforum inom onlinesportbetting. För att öka medvetenheten om Bolagets produkter och således även trafiken till dessa nyttjar Bolaget sociala mediekanaler såsom Facebook, Twitter och Twitch. Ett tillskott i Raketechs produktportfölj är etableringen inom affiliatemarknaden för finansmarknadsföring, vilket redan under början av 2018 resulterade i pris för bästa finansiella webbplats.

Välutvecklad IT-plattform

Raketech är idag en datadriven organisation med en hög grad av automation. Detta har uppnåtts genom investeringar i en egenutvecklad IT-plattform, The HUB, vilken samlar alla Bolagets internt utvecklade system och möjliggör effektiv insamling och analys av data. The HUB möjliggör centralisering av den operativa verksamheten och förser Bolaget med omfattande data i form av trafikdata, rankingdata och intäktsdata för Bolagets samtliga produkter och partners.

Stark innovationsförmåga

Bolaget har lyckats utveckla flertalet innovativa produkter som kompletterar det befintliga utbudet på iGamingmarknaden och som uppskattas av onlinespelare. De senast utvecklade produkterna är bland andra Gambling Cabin och Playerr. Gambling Cabin utvidgar den sociala aspekten av iGaming, och gör det möjligt för användare att dela med sig av sina spelupplevelser i videoformat, vilket redan är ett etablerat koncept inom bland annat e-sport. Playerr är i sin tur en kombination av Bolagets samtliga produktkategorier samlat i en mobilapplikation, där användaren får ett skräddarsytt konto utefter dess specifika spelprofil och får enkelt en översikt över de bästa erbjudanden på onlinecasino marknaden såsom bonusar och speltips.

Stark historik av strategiska förvärv

Bolaget har sedan 2015 genomfört 21 förvärv varav de senaste är Shogun Media, tillgångarna i kasinoaffiliatebolaget Mediaclever samt SEO-produkten CasinoFeber.se som genomfördes under Q2 respektive Q1 2018. De historiska förvärven har varit av varierande storlek främst inom onlineskasino- och onlinesportbettingvertikalerna men även inom finansaffiliation. Bolaget har historiskt erhållit betydande strategiska fördelar och synergieffekter från förvärvade tillgångar.

Bolaget har en väl utarbetad förvärvsstrategi som bland annat bygger på att förvärva medelstora tillgångar och bolag inom Bolagets fyra produktkategorier för att komplettera sitt utbud på befintliga marknader och expandera till nya geografiska marknader med förutsägbar reglering, för att på så vis säkerställa stabil tillväxt. Raketech avser att aktivt fortsätta genomföra förvärv och vara delaktig i den pågående konsolideringen av iGamingmarknaden.

Skalbar och dynamisk affärsmodell

De tre centrala faktorerna i Raketechs affärsmodell är utveckling av den befintliga produktportföljen genom Core, innovationskraft genom Lab och effektiv integration av förvärv genom M&A. Genom Core och Lab växer Bolaget organiskt medan M&A-delen står för Bolagets förvärvsdrivna tillväxt. Raketech har en välgrundad tillväxtstrategi utgår från Bolagets sk. ekosystem, vilket baseras på Bolagets fyra produktkategorier.

Stor och bred kundbas

Koncernen samarbetar med över 300 varumärken som tillhör 80-100 olika iGamingoperatörer, och genererar trafik till de ledande iGamingoperatörerna på marknaden, exempelvis Betsson, Kindred, Bet365, Svenska Spel och Danske Spill. Koncernen har även, via sina mediaprodukter, en mängd kunder utöver iGamingoperatörerna. Bolaget har exempelvis, genom onlineguiden TVmatchen.nu, fått tillgång till kunder såsom C-MORE, Viaplay och Eurosport.

Ansvarsfullt företagande

iGamingoperatörer ansvarar ofta för hur externa aktörer marknadsför deras produkter. I takt med den tilltagande regleringen innebär detta en ökad risk för iGamingoperatörer och hur affiliatebolag arbetar med ansvarstagande kommer få en avgörande roll i valet av affiliatebolag. Raketech strävar efter att ligga i framkant avseende regelefterlevnad och uppförandekod. Bolaget har därför nära samarbeten med sina partners för att uppfylla de strikta regelverk och regulatoriska krav som gäller för såväl Bolaget som dess kunder.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (Managers) i anslutning till Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i Sverige, GANADO Advocates är legal rådgivare på Malta och Vinge KB är legal rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Holmberg, VD / michael@raketech.com

Andreas Kovacs, CFO / andreas.kovacs@raketech.com

Email: https://raketech.com

Raketech Group Holding plc

6 Paceville Avenue, St Julian’s, STJ 3109, Malta

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Raketech. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Raketech kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Raketech har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Raketech får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Raketech genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Raketech, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Raketechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

I samband med Erbjudandet kan Danske Bank komma att delta i transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i upp till 30 dagar från första dagen för handel i aktierna. Mer specifikt har SEB, Säljande Aktieägare och Raketech överenskommit att uppdra åt Danske Bank, i egenskap av stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagent”), att kunna övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att stödja aktiernas marknadspris på en högre nivå än som annars skulle råda. Stabiliseringsagenten och dess representanter är inte skyldiga att delta i några av dessa åtgärder och det finns därför inte någon garanti för att dessa åtgärder kommer att vidtas. Om de vidtas kan Stabiliseringsagenten eller dess representanter avbryta någon av dessa aktiviteter när som helst och de måste avslutas vid slutet av den 30-dagarsperiod som omnämns ovan. Förutom vad som krävs enligt lagar och regler har Stabiliseringsagenten inte för avsikt att offentliggöra omfattningen av några stabiliseringstransaktioner.