Meddelande om stabiliseringsåtgärder – 19/7/2018

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Raketech Group Holding plc:s (”Raketech”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) aktier på Nasdaq First North Premier.

Som offentliggjordes i samband med, och i prospekt avseende, erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har Danske Bank möjlighet, i egenskap av Global Coordinator och Bookrunner, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och som avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Danske Bank har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om den påbörjas, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog sig vissa säljande aktieägare att, på begäran av Danske Bank, sälja ytterligare 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 2 350 350 aktier, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 30 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Danske Bank helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Danske Bank har, i egenskap av stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan. Kontaktperson på Danske Bank är Niels Erik Nielsen (tel: +44 (0)20 7410 8070).

Stabiliseringsinformation:

Emittent: Raketech Group Holding plc
Instrument: Aktier (MT0001390104)
Erbjudandestorlek: 15 669 003 aktier (ex. Övertilldelningsoptionen)
Erbjudandepris: SEK 30
Marknad: Nasdaq First North Premier
Ticker: RAKE
Stabiliseringsansvarig: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

 

Stabiliseringstransaktioner:

Datum Kvantitet Pris (lägsta) Pris (högsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
11 Jul 2018 39 142 29,99 30,00 30,00 SEK Nasdaq First North Premier
12 Jul 2018 70 000 29,90 30,00 29,39 SEK Nasdaq First North Premier
13 Jul 2018 50 000 29,50 30,00 29,82 SEK Nasdaq First North Premier
16 Jul 2018 20 000 29,80 30,00 29,91 SEK Nasdaq First North Premier
17 Jul 2018 15 000 29,35 29,80 29,52 SEK Nasdaq First North Premier
18 Jul 2018 10 000 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq First North Premier
19 Jul 2018 8 000 28,80 29,00 28,92 SEK Nasdaq First North Premier

 

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med dagens pressmeddelande samt pressmeddelandet den 9 juli 2018. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq First North Premier och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner:

Datum Kvantitet Pris (lägsta) Pris (högsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
29 Jun 2018 1 450 000 26,99 30,00 29,02 SEK Nasdaq First North Premier
2 Jul 2018 120 000 28,49 29,00 28,66 SEK Nasdaq First North Premier
3 Jul 2018 35 000 28,71 29,50 29,34 SEK Nasdaq First North Premier
4 Jul 2018 80 000 28,70 29,50 29,05 SEK Nasdaq First North Premier
5 Jul 2018 80 000 29,00 29,70 29,37 SEK Nasdaq First North Premier
6 Jul 2018 50 000 29,55 29,92 29,74 SEK Nasdaq First North Premier
9 Jul 2018 8 376 29,90 30,00 29,97 SEK Nasdaq First North Premier
11 Jul 2018 39 142 29,99 30,00 30,00 SEK Nasdaq First North Premier
12 Jul 2018 70 000 29,90 30,00 29,39 SEK Nasdaq First North Premier
13 Jul 2018 50 000 29,50 30,00 29,82 SEK Nasdaq First North Premier
16 Jul 2018 20 000 29,80 30,00 29,91 SEK Nasdaq First North Premier
17 Jul 2018 15 000 29,35 29,80 29,52 SEK Nasdaq First North Premier
18 Jul 2018 10 000 29,00 29,00 29,00 SEK Nasdaq First North Premier
19 Jul 2018 8 000 28,80 29,00 28,92 SEK Nasdaq First North Premier

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Holmberg, VD / michael@raketech.com

Andreas Kovacs, CFO / andreas.kovacs@raketech.com

https://raketech.com

Raketech Group Holding plc

6 Paceville Avenue, St Julian’s, STJ 3109, Malta

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Raketech. Inbjudan till berörda personer att förvärva aktier i Raketech kommer endast att ske genom det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva värdepapper angivna i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Raketech har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan regulatorisk myndighet för värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Raketech får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Raketech genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Raketech, eller genomförande ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Raketechs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

I samband med Erbjudandet kan Danske Bank komma att delta i transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i upp till 30 dagar från första dagen för handel i aktierna. Mer specifikt har SEB, Säljande Aktieägare och Raketech överenskommit att uppdra åt Danske Bank, i egenskap av stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagent”), att kunna övertilldela aktier eller utföra transaktioner i syfte att stödja aktiernas marknadspris på en högre nivå än som annars skulle råda. Stabiliseringsagenten och dess representanter är inte skyldiga att delta i några av dessa åtgärder och det finns därför inte någon garanti för att dessa åtgärder kommer att vidtas. Om de vidtas kan Stabiliseringsagenten eller dess representanter avbryta någon av dessa aktiviteter när som helst och de måste avslutas vid slutet av den 30-dagarsperiod som omnämns ovan. Förutom vad som krävs enligt lagar och regler har Stabiliseringsagenten inte för avsikt att offentliggöra omfattningen av några stabiliseringstransaktioner.

Om Raketech

Raketech är en onlinebaserad marknadsföringsaktör vars primära verksamhet går ut på att erbjuda produkter genom vilka Bolaget kan vägleda sport- och spelintresserade användare på iGamingmarknaden till de bästa speltjänsterna. Genom att tillhandahålla produkter med högkvalitativt och aktuellt innehåll ökar Koncernen användares medvetenhet om olika speloperatörers och andra annonsörers erbjudanden för att därigenom underlätta användares val av sluttjänst. För mer information besök www.raketech.com.